INFORMACE K ZÁJEZDU

(dle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zák. 159/1999 Sb. dle vyhlášky č. 122/2018 Sb.)


Soubor služeb cestovního ruchu, které Vám nabízíme, představuje zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici EU 2015/2302.

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů EU týkajících se zájezdů. Canaria Travel CZ s.r.o. ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Canaria Travel CZ s.r.o. má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky a bankovní záruky), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.


Základní práva zákazníka dle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a základních právech podle směrnice EU 2015/2302 jsou podrobněji uvedená ve VSP Canaria Travel CZ s.r.o.:

Všeobecné smluvní podmínky a reklamační řád cestovní kanceláře Canaria Travel s.r.o. (pdf)


– Před uzavřením Smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.

– Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve Smlouvě o zájezdu.

– Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy. K dispozici mu je i telefonní číslo +420 602 313 049, kde se může spojit s cestovní kanceláří, která zprostředkovala prodej zájezdu.

– Zákazník může s přiměřeným předstihem, avšak při dodržení podmínek uvedených ve VSP, postoupit Smlouvu o zájezdu na jinou osobu.

– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.

– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).

– Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřenou smluvní pokutu (storno poplatek).

– Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů.

- Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.

– V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.

– Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.

– Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a jeli součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Canaria Travel CZ s.r.o. si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruku) u ERV Evropská pojišťovny, a. s. se sídlem Křižíkova 237/36 a, 186 00 Praha 8, IČ: 49240196, klient@ERVpojistovna.cz, tel.: +420 221 860 860, na kterou se zákazník může obrátit na uvedených kontaktech v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.


DELEGÁTI CANARIA TRAVEL CZ:

Gran Canaria: +34 616 418 212, idania.fernandez@canariatravel.cz
Tenerife: +34 600 545 952, marie.pasekova@canariatravel.cz
Fuerteventura: +34 636 479 527, tereza.stolovska@canariatravel.cz
Lanzarote: +34 650 929 471, jana.novakova@canariatravel.cz


Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č.111/2018 Sb. a § 2521 až 2549 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj http://www.mmr.cz.